PRIVACY & DISCLAIMER

Home / PRIVACY & DISCLAIMER

Hieronder vindt u de Privacyverklaring van toepassing op de website van de Erfelijke Hartziekten.

Privacy & het gebruik van uw gegevens

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” vindt de bescherming van de gegevens van patiënten en familieleden uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over erfelijke hartziekten en daar direct mee samenhangende onderwerpen, en activiteiten via onze website en Social Media.

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar activiteiten. Wij behandelen de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw Privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

 

De gegevens die wij registreren, zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website en de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het patiëntencontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kunt ook denken aan overige NAW- of contactgegevens.

Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft of waarvoor wij deze verkregen hebben. Uw gegevens worden door ons, alsmede de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze activiteiten, gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage & correctie

U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Naar contactformulier

Wijzigen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in november 2017. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Iedereen die gebruik maakt van de website “Erfelijke Hartziekten” gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website “Erfelijke Hartziekten” bevat informatie voor patiënten, familieleden en zorgverleners. De website is door een projectgroep, bestaande uit klinisch genetici, een psycholoog, een onderzoeker en geadviseerd door andere professionals, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van juistheid en volledigheid van de inhoud, samengesteld. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website, of voortkomend uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website “Erfelijke Hartziekten” vindt regelmatig plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze contents actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links & verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website van de “Erfelijke Hartziekten”

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website “Erfelijke Hartziekten”, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• een site mag niet de schijn wekken dat projectgroep “Erfelijke Hartziekten” de site of daarop gepubliceerde informatie ondersteunt of aanbeveelt;

• de website “Erfelijke Hartziekten” mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

• een site mag een link naar de website “Erfelijke Hartziekten” maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

• een site mag op geen enkele manier het logo, alle contents en grafisch materiaal van de website “Erfelijke Hartziekten” gebruiken (tenzij de “Erfelijke Hartziekten” daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven);

• een site mag geen onjuiste informatie over de website “Erfelijke Hartziekten” geven;

• een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrechten

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” beschikt over de contactgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.