PRIVACY & DISCLAIMER

Home / PRIVACY & DISCLAIMER

Hieronder vindt u de Privacyverklaring van toepassing op de website van de Erfelijke Hartziekten. Deze website is ontwikkeld vanuit een samenwerking van verschillende ziekenhuizen. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zullen uw privacy dan ook zo goed mogelijk proberen te beschermen. Hieronder kunt u lezen hoe we dat precies doen, zoals voorgeschreven door de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bezoekers van de website

Een bezoek aan onze website is anoniem en geheel vrijwillig. Wel wordt regelmatig het gebruik van de website gemonitord met behulp van Google Analytics. Met Google Analytics krijgen we inzicht in welke onderdelen van de website vaak of juist minder vaak bezocht worden. Met Google Analytics kunnen we alleen herleiden waar een persoon vandaan komt. We kunnen niet herleiden wie de website-bezoeker is.

Verzamelen van informatie

De informatie van Google Analytics wordt gebruikt om de website te verbeteren: wat vinden website-bezoekers interessant? Zijn er onderdelen die minder vaak bezocht worden, of juist heel vaak? En kunnen we informatie nog verbeteren om een bezoek aan andere onderdelen ook interessant te maken?

 

Via het contactformulier kunt u daarnaast een vraag aan ons stellen of een ervaring met ons delen. Hiervoor wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen, zodat we op uw bericht kunnen reageren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden en worden ook niet gedeeld met andere organisaties of personen.

Inzage in informatie

De volgende personen hebben toegang tot deze informatie:
• Brandsparency, de ontwikkelaar van onze website;
• Het projectteam, bestaande uit klinisch genetici, cardiologen en psychologen.

De informatie die via de website wordt verzameld, wordt niet gedeeld met andere organisaties of voor andere (commerciële) doeleinden.

Privacybeleid van derden

Op de website van de Erfelijke Hartziekten staan een aantal links naar andere websites. Het projectteam kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij u om ook het privacybeleid van deze websites tot u te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Naar contactformulier

Wijzigen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst in mei 2018 aangepast. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Iedereen die gebruik maakt van de website “Erfelijke Hartziekten” gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website “Erfelijke Hartziekten” bevat informatie voor patiënten, familieleden en zorgverleners. De website is door een projectgroep, bestaande uit klinisch genetici, een psycholoog, een onderzoeker en geadviseerd door andere professionals, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van juistheid en volledigheid van de inhoud, samengesteld. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website, of voortkomend uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website “Erfelijke Hartziekten” vindt regelmatig plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze contents actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links & verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website van de “Erfelijke Hartziekten”

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website “Erfelijke Hartziekten”, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• een site mag niet de schijn wekken dat projectgroep “Erfelijke Hartziekten” de site of daarop gepubliceerde informatie ondersteunt of aanbeveelt;

• de website “Erfelijke Hartziekten” mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

• een site mag een link naar de website “Erfelijke Hartziekten” maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

• een site mag op geen enkele manier het logo, alle contents en grafisch materiaal van de website “Erfelijke Hartziekten” gebruiken (tenzij de “Erfelijke Hartziekten” daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven);

• een site mag geen onjuiste informatie over de website “Erfelijke Hartziekten” geven;

• een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd (emails) en in een aparte beveiligde database opgeslagen. Uw gegevens worden daarnaast niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrechten

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De projectgroep “Erfelijke Hartziekten” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” beschikt over de contactgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van de projectgroep “Erfelijke Hartziekten” is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.